شهرداری کاشان

 

        آگهي مزایده عمومی شماره 26/99

 

موضوع مزایده: واگذاری سه قطعه زمین ملکی شهرداری از قطعات تفکیکی شهرک فتح المبین مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مزایده.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 386.000.000(سیصد و هشتاد و شش میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان .

مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 22/03/99 از اداره پیمان و رسیدگی، مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتا تاریخ 24/03/99 و بازگشایی پاکت‌ها درمورخ 25/03/99 در محل شهرداری کاشان خواهد بود.

- هرگاه برندگان اول تا سوم مزایده، حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهرداری به ترتیب ضبط خواهد گردید.

-کلیه هزینه‌های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد و شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

- سایر اطلاعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن: 8-55440055 (031)                                                                                           شهردار کاشان سعید ابریشمی راد

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد