99/7آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی)به‌شماره

 

1.نام دستگاه مناقصهگزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران

2.موضوع مناقصه:خرید (شامل: تهیه، پالت بندی، بارگیری، حمل و باراندازی، تخلیه و تحویل) 38600 متر لوله چدن داکتیل مقاوم در برابر زلزله از اقطار 100 تا 1000 میلیمتری کلاسC و 12500 متر لوله چدن داکتیل جدار نازکLP در اقطار 110، 160 و 200 میلیمتری به همراه واشر مربوطه.

3.مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند حداکثر تا ساعت 13:00روز دوشنبه مورخ 19/03/99با معرفی نامه معتبر به دبیرخانه این شرکت به نشانی: تهران، خیابان جلال آل احمد، ابتدای آرش مهر (شهرآرا) مراجعه ومبلغ500.000 (پانصدهزار) ریال به حساب شماره 3-404109-40-884 نزدبانک سامان شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران واریز و فیش مربوطه را به دبیرخانه این شرکت تسلیم و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

4.مدت تحویل: 8(هشت) ماه شمسی.

5. محل اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت.

6. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌بایستی از تولید کنندگان یا نماینده رسمی آنان باشند و رعایت استاندارد و ارایه استاندارد و تضمین کیفیت الزامی می‌باشد.

7.مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: به میزان 5.259.213.000 (پنج میلیارد و دویست و پنجاه و نه میلیون و دویست و سیزده هزار) ریال و به یکی از انواع ذیل می‌باشد:

-چک بانکی تضمینی، ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانک سامان شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده های کمتر ازمیزان مقرر، چک شخصی و نظایرآن و همچنین پیشنهاداتی که بعداز انقضای مدت مقرر واصل گردد مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.

8.مهلت و محل تحویل پیشنهادات:تاساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 02/04/99 به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور.

9.زمان و محل جلسه اول گشایش پیشنهادها (پاکات الف، ب): ساعت 10:30 روز سه‌شنبه مورخ 03/04/99 در محل دفتر امور بازرگانی و قراردادهای این شرکت باز و قرائت خواهند شد.

10.زمان و محل جلسه دوم بازگشایي پیشنهادها (پاکات ج): ساعت 10:30 روز سه‌شنبه مورخ 10/04/99 در محل دفتر امور بازرگانی و قراردادهای این شرکت باز و قرائت خواهند شد.

11.سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 نشانی سایت های اینترنتی (http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)

 

شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران

                                                                                                                    (سهامی خاص)

آب، این مایه زندگی بخش را پاس بدارید


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد