آگهی  مناقصه

   مرحله اول  نوبت اول

شهرداری اسلام آباد غرب در نظر دارد در اجرای ابلاغ اعتبار ازسوی سازمان محترم شهرداری‌ها درسال 1398 از طریق مناقصه نسبت به خرید  یک‌دستگاه جاروب خیابانی664 قابل نصب برروی شاسی کامیونت باری هیوندای تیپ HD65 شهرداری باکابری و خرید یک‌دستگاه پرس زباله طرح جدید مخزن دار قابل نصب برروی شاسی  کامیون کمپرسی بنز تکچرخ Axor (شاسی معرفی شده ازطرف شهرداری اسلام آبادغرب) که به صورت اسنادخزانه اسلامی  اخزا- 810 باسررسید06/10/1400 اقدام نماید.

لذا از کلیه شرکت‌های  مجاز دعوت به عمل می‌آید ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند 

1-   مهلت فروش اسناد مناقصه از تاریخ 11/03/1399  لغایت    17/03/ 1399  ساعت 19:00 می‌باشد.

2-   مهلت تهیه وتحویل پیشنهادات ازتاریخ  18     /03/1399 لغایت 29/03/1399 ساعت 13.30 می‌باشد.

3-   زمان گشایش پاکت پیشنهاد قیمت مورخ  31/03/1399 می‌باشد.

4-   حضور پیمانکاران یا نماینده آنان با در دست داشتن معرفی نامه معتبر در جلسه گشایش پاکات بلامانع می‌باشد. 

5-   پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی از تاریخ صدور به مدت 3 ماه اعتبار به حساب شماره 4056011407595257 به شماره شبای IR690100004056011407595257 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده ذیحسابی شهرداری اسلام آباد‌غرب واریز و اسلیپ بانکی را ضمیمه پیشنهاد قیمت خود نمایند. واصل ضمانتنامه تحویل دبیرخانه شهرداری اسلام آبادغرب گردد.

6-    به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-   سپرده نفر دوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول در حساب شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته اقدام ننماید سپرده وی به سود صندوق دولت ضبط و با نفر دوم پیمان منعقد خواهد شد

8-   کمیسیون در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. لازم به ذکر است که شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد قیمت به منزله قبول کلیه اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه‌گزار موضوع ماده 10 آیین‌نامه معاملات دولتی می‌باشد.

9-   سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است و شرکت کنندگان ملزم به مهر و امضا نمودن تمام برگه‌های اسناد مناقصه می‌باشند

10-            کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران وگشایش پاکت‌ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت درمناقصه محقق سازند تاریخ انتشار درسامانه مورخ 11/03/1399 می‌باشد.

11-            ضمناً این شهرداری صرفاً اتاق مخصوص جاروب شهری، پرس زباله طرح جدید لازم دارد وماشین متناسب این کار توسط شهرداری خریداری ومعرفی می‌گردد.

 

ردیف

عنوان

       شماره سامانه

اعتبار مصوب (ریال)

مبلغ سپرده  ریال

1-

خریدیک‌دستگاه جاروب خیابانی664 قابل نصب برروی شاسی کامیونت باری هیوندای تیپ HD65(شاسی معرفی شده ازطرف شهرداری اسلام آبادغرب) باکابری

 

 

2099005304000015

 

 

5.293.000.000

 

 

264.650.000

1-

خرید یک‌دستگاه پرس زباله طرح جدید مخزن‌دار قابل نصب برروی شاسی کمپرسی بنز تک AXOR (شاسی معرفی شده ازطرف شهرداری اسلام آبادغرب)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                علی حمیدی تبار

شهردار اسلام آبادغرب       

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد