فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

اجرای فاز دوم توسعه اورژانس بیمارستان بقیه ا... الاعظم شهرستان علی آباد کتول

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اجرای فاز دوم توسعه اورژانس بیمارستان بقیه ا... الاعظم شهرستان علی آباد کتول را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهادات مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: مورخ 17/03/1399 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 مورخ 21/03/1399

مهلت زمانی بارگذاری پیشنهادات: ساعت 19:00 مورخ 02/04/1399

مناقصه گران متعهد می‌شوند نسبت به تحویل فیزیکی انحصاراً پاکت (الف) تا ساعت 13:00 مورخ 02/04/1399 به دبیرخانه مرکزی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اقدام نمایند.

زمان تشکیل کمیسیون مناقصات: مورخ 03/04/1399

اطلاعات تماس مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت‌های(لف)

آدرس: گلستان، گرگان، بلوار هیرکان، ورودی غربی، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

کدپستی: 36316-49189

شماره‌های تماس: 32423920-017 و 31932301-017 و 09144403287


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد