تجدید مناقصه عام شماره 01/99

مبلغ تضمین(ریال)

موضوع مناقصه

تجدید مناقصه

355.219.200

ارایه خدمات خودرویی شهری و برون شهری جهت امورات اداری و مأموریت‌های مخابرات منطقه سیستان و بلوچستان توسط 22 دستگاه خودرو سواری  و 2 دستگاه وانت در سطح استان

01/99

مهلت تهیه اسناد: از مورخ 17/03/99 تا پایان وقت اداری 26/03/99 و تحویل اسناد مورخ 07/04/99

گشایش پاکات مناقصه : ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 08/04/99

تضمین شرکت در مناقصه : به شرح فوق و به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده و یا واریز نقدی به حساب 32/16858585 با کد شناسه 2336080166102 به نام مخابرات منطقه سیستان و بلوچستان می‌باشد.

شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت‌های واجد شرایط با واریز مبلغ 500.000 ریال برای هر مناقصه به حساب جاری شماره 0106005100008 نزد بانک ملی واریز و در مناقصه شرکت نمایند.

محل تهیه اسناد: زاهدان، خیابان دانشگاه، میدان پاسداران، مخابرات منطقه سیستان و بلوچستان اداره پشتیبانی و تدارکات فکس: 31118774-054 تلفن تماس:31118088-054


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد