آگهي مناقصه عمومي  دو مرحله‌اي                 نوبت اول

شركت مديريت بهره برداري توليد برق فارس در نظر داردكالاي موضوع این آگهي را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

1- موضوع: خريد 3240 عدد فيلتر هواي ورودي كمپرسور توربين

2- تاريخ تحويل:2160 عدد مورخ 01/08/99، 1080 عدد مورخ  06/09/99 .

3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه و شرايط آن: 000,000,000,1 ريال به صورت يكي از موارد ذيل: الف ) ضمانتنامه بانكي ب ) وجه نقد واريز به شماره حساب شركت. مدرك تضمين مي‌بايست به همراه مدارك مناقصه تحويل گردد. به تضمين‌هاي مخدوش، تضمين‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و يا نظايرآن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- قيمت اسناد مناقصه: 000,000,1  ريال

5- مهلت دريافت اسناد مناقصه: از14/04/1399  لغايت 18/04/1399.

6- تاريخ تسليم پيشنهاد: از تاریخ 19/04/1399 لغایت28/04/1399.

7- به پيشنهادهاي فاقد تضمين شركت در مناقصه، مخدوش، مشروط، بدون امضاء و همچنين پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل مي‌شود مطلقاً ترتيب اثر داده  نمي‌شود.

8- مدارك لازم براي دريافت اسناد مناقصه: ارایه آدرس دقيق مكاتباتي با ذكر كدپستي و شماره تلفن تماس به همراه ارایه نسخه صاحب حساب فيش بانكي واريزي به مبلغ 000,000,1  ريال به حساب سيبا به شماره  0105611773002 نزد بانك ملي ايران شعبه شهرك ولي عصر شيراز ويا حساب جاري 80959 نزد بانك تجارت شعبه خيابان فلسطين شيراز كد 7860 به نام شركت مديريت بهره برداري توليد برق فارس.

9- آدرس محل دريافت اسناد و ارایه پيشنهاد: شيراز،خيابان 7 تير(20 متري سينما سعدي)، خيابان هدايت غربي پلاك 111 شركت مديريت بهره برداري توليد برق فارس، امور بازرگاني و انبارها،تلفن: 4- 32343151   فكس: 32307189 ).

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.

هزينه درج دو نوبت آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد