آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای) همراه با ارزیابی کیفی

 به شماره 39-154/99

مناقصه‌گزار: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

موضوع مناقصه: انجام تعمیرات روشنایی معابر مربوط به امور هشتگانه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه:

داوطلبان می‌توانند از روز چهارشنبه مورخ 11/04/1399 لغایت روز دوشنبه مورخ 16/04/1399 به منظور دریافت اسناد مناقصه به آدرس‌های ذیل مراجعه نمایند.

الف)وب سایت www.bargh-gmaz.ir (شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران)

ب)سایت معاملات شرکت توانیر www.tavanir.org.ir

ج)پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.ir

مبلغ خرید اسناد مناقصه:

مبلغ 545.000 ریال بابت خرید اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر (شماره 0101853765005) بانک صادرات(کد 2008)

تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 1.005.430.000 ریال به شرح زیر می‌باشد:

ضمانتنامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر باشد

الف:- اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره 50/16720405 بانک ملت شعبه مرکزی چالوس

ب:- ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات بیمه‌گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران

ج: - کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تأیید شده از سوی امور مالی

د:- چک تضمین شده بانکی (چک شخصی مورد قبول نمی‌باشد)

تاریخ تحویل پاکات مناقصه: روز دوشنبه (ساعت 08:00) مورخ 30/04/1399

محل تحویل پاکات مناقصه: دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت واقع در نوشهر، بلوار شهید خیریان، میدان ولیعصر(عج)، نبش کوچه نیرو، طبقه چهارم

تاریخ گشایش پاکات مناقصه: زمان گشایش پيشنهادات ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 30/04/1399 در محل ستاد شرکت ، دفتر معاون مالی و پشتیبانی

سایر شرایط:

مبلغ پایه مناقصه: 22.580.955.957 ریال می‌باشد

هزینه آگهی هر دو نوبت برعهده دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت انقضاء مقرر در فراخوان واصل می‌شود مطلقاً ترتیب اثر داده نمی‌شود.

حضور یک نفر از طرف مناقصه‌گران با ارایه معرفی‌نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می‌باشد.

اعتبار پروژه از محل اعتبارات منابع داخلی شرکت می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد