آگهی مزایده عمومی

 

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد، اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ برج سفید واقع درخیابان امام خمینی(ره)، چهارراه آبرسانی، مرکز تجاری برج سفید را به شرح  ذیل به مدت یک‌سال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

پایه مزایده: ماهانه مبلغ54.000.000 ریال

سپرده شرکت درمزایده: مبلغ32.500.000 ریال

شرایط مزایده:

1-واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب سازمان و یا ارایه ضمانتنامه بانکی به همان میزان به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز.

2-آخرین مهلت دریافت وعودت اسناد مزایده: از تاریخ انتشار این آگهی لغایت روز یکشنبه مورخ 22/04/99 ساعت 13:00می‌باشد.

3-زمان گشایش پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ22/04/99 ساعت 13:30 در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز خواهد بود.

   4-به پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر در بند 2 ارایه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می‌باشد.

   5- شرکت هایی مجاز به حضوردر مزایده می باشند که موضوع فعالیت پارکینگ داری در اساسنامه شرکت قید شده باشد.

6- چنانچه برندگان اول و دوم مزایده در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند یا نسبت به تهیه و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات اقدام نکنند، سپرده ایشان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

7-پرداخت هزینه آگهی مزایده به عهده برنده نهایی خواهد بود.

متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند از تاریخ نشر آگهی جهت خرید اسناد مزایده وکسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای سازمان ترافیک واقع در  تبریز میدان دانشسرا پارکینگ طبقاتی سهند طبقه سوم مراجعه نمایند.

 

 

اصغر آدی بیگ

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد