تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی 05/99 ( نوبت اول)

شرکت  آب و فاضلاب جنوب‌غربی استان تهران در نظر دارد مناقصات مطابق با جدول ذیل را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  11/04/99 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10:00 مورخ  11/04/99  الی 15/04/99 ساعت 19:00

مهلت زمانی ارایه پیشنهادات: ساعت 13:00مورخ 28 /04/99

زمان  گشایش  کلیه  پاکات: از ساعت10:00صبح  مورخ 30/04/99 (در آبفای جنوب‌غربی استان تهران- دفتر امور بازرگانی وقراردادها) می‌باشد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس:41934-021

سایت ملی مناقصات: http://iets.mporg.ir

سایت آبفای جنوب‌غربی استان تهران: swest.tpww.ir

 

سایت مهندسی کشور: www.nww.ir

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال)

              شماره فراخوان

1

تهیه مصالح و احداث ساختمان بهره‌برداری، نگهداری و امداد وحوادث امور آب و فاضلاب شهر گلستان شامل کلیه کارهای سازه‌ای ومعماری،تأسیسات برقی و مکانیکی

34.962.607.706

1.071.226.077

2099050139000025

2

تهیه مصالح و احداث ساختمان بهره برداری، نگهداری و امداد وحوادث امور آب و فاضلاب شهر پرند شامل کلیه کارهای سازه‌ای ومعماری،تأسیسات برقی و مکانیکی

35.741.118.949

1.079.011.189

2099050139000026


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد