آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

(تجدید نوبت دوم)

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد ارایه خدمات نقلیه خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد از روز شنبه  مورخ 28/04/99لغایت شنبه مورخ  04/05/99   تا پایان وقت اداری ساعت 14:30 از طریق واحد دبیرخانه سازمان واقع در چابهار، ساختمان اداری شماره 2  اقدام نمایند.

ردیف

موضوع مناقصه

برآورد اولیه

 (به  ریال(

سپرده شرکت در مناقصه (به ریال)

مهلت فروش اسناد

آخرین مهلت تحویل اسناد

تاریخ گشایش پاکات  اسناد

(روز و ساعت)

1

ارایه خدمات نقلیه به سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار

8.959.680.000

448.000.000

28/04/99

لغایت04/05/99

14/05/99

چهارشنبه :  15 /05/99

ساعت :  14:30

 

قیمت اسناد ونحوه واریز وجه: مبلغ700.000 (هفتصد هزار) ريال برای هر مورد به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی به نام سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار  واریز گردد.

محل گشايش پيشنهادها:دفتر معاونت توسعه مدیریت، ساختمان اداری  شماره دو سازمان.

محل فروش و تحویل اسناد: چابهار، سازمان منطقه آزاد تجاری –  صنعتی، ساختمان اداری شماره دو، واحد دبیرخانه.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

P مناقصه‌گران می‌بایستمجوز حمل و نقل شهری(مجوز فعالیت) را ارایه نمایند.

Pضمناً جهت دریافت اسناد ارایه معرفی نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه(درصورت داشتن شناسنامه جدید کپی صفحه دوم نیز ارایه شود)و کارت ملی اعضاء هیأت مدیره  الزامی  می‌باشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌های35312335-054 تماس حاصل فرمایيد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  

 

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد