«آگهي مناقصه عمومي»

 

مناقصه‌گزار: سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری یزد

موضوع مناقصه: ساخت قبور تک طبقه در فاز 5 بلوک 1 خلدبرین یزد

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 900.000.000ریال )معادل 5% مبلغ برآورد اولیه 17.364.355.995ریال( مي­باشد كه مي­تواند به صورت واريز به به حساب شماره 2090410817 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی یزد و يا به صورت ضمانتنامه بانكي (با اعتبار سه ماه) در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.در ضمن به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده­هاي مخدوش، سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد: 5 (پنج) ماه

محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می­بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت www.yazd.ir ، اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ خرید اسناد 750.000ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2022070889 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی یزد و مهلت فروش اسناد از تاریخ 19/05/99 لغایت 27/05/99 می­باشد. متقاضیان می­بایست فیش خرید اسناد را در پاکت (الف) قرار دهند.

زمان و محل تحویل پیشنهادات: متقاضیان می­توانند تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه 28/05/99  پاکتهای پیشنهادی خود را به دبيرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تحویل دهند.

زمان گشایش پاکت‌ها: كليه پاکت‌ها در ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 29/05/99 در دفتر معاون خدمات شهری شهرداری یزد مفتوح مي‌گردد.

محل انجام كار: يزد، سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری یزد  

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. شماره تماس: 3-36258000- 035

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده‌هاي آن‌ها به ترتيب ضبط خواهد شد.

سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد