جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی

 

شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی خرید سیم آلومینیوم و خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف را به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

*- ارسال پاکت (الف) به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت 13:00روز دوشنبه مورخ 03/06/99 الزامی می‌باشد.

*- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور 19/05/99می‌باشد.

 

ردیف

شماره مناقصه

موضوع

کد فراخوان در سامانه ستاد

مبلغ تضمین (ریال)

1

28-11-99

خرید سیم آلومینیوم

2099001574000003

1.100.000.000

2

30-11-99

خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف با نول هم مقطع

2099001574000004

886.000.000

 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روزیکشنبه مورخ19/05/99و حداکثر تا ساعت 19:00روز پنج‌شنبه مورخ 23/05/99 خواهد بود.

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 03/06/99 خواهد بود.

زمان گشایش پاکت‌ها: رأس ساعت 10:00 صبح روز سه‌شنبه مورخ 04/06/99 خواهد بود.

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت‌های  (الف):

آدرس: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، روبه روی گمرک، شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان، کدپستی: 7618815676

تلفن تماس: 5-32110403 داخلی 1063


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد