جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

کد: 30/99-200-ر

         نوبت :دوم

"آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی)"

شرکت عمران شهر جدید پردیسدر نظر دارد بر اساس مصوبه هیأت‌مدیره26/800 مورخ 05/07/1399نسبت بهارزیابی کیفی، شناسایی وانتخاب سرمایه‌گذارذیصلاحاقدام نماید.

1-موضوع:مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکزمحله دالاهو واقع در دره بهشت(فاز8) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی(M8-05)(با مشخصات مندرج در جدول( 1).

جدول شماره (1)

آورده شرکت عمران شهر جدید پردیس(ریال)

آورده شریک یا سرمایه گذار (با اعمال تنزیل بروز)ریال

جمع(ریال)

جدول شماره(2)

محاسبه سهم الشرکه طرفین مطابق مصوبه مجمع عمومی  شرکت عمران شهر جدید پردیس ابلاغی به شماره:4571/99/ص/1111 مورخ14/05/1399 وگزارش کارشناس رسمی دادگستری وکسر هزینه‌های ساخت کاربری‌های غیر انتفاعی از آورده شرکت عمران پردیس

سهم الشرکه پایه  شرکت عمران در کاربری‌های انتفاعی

درصد

62/35 %

سهم الشرکه پایه  شریک در کاربری‌های انتفاعی

درصد

38/64 %

 

زمین تجاری 84-2-3

52.847.640.000

هزینه احداث کاربری‌های انتفاعی

زمین تجاری 84-2-3

17.356.341.579

101.873.858.714

 

زمین تجاری 87-2-3

26.838.705.559

زمین تجاری 87-2-3

83.401.600.000

زمین تجاری 88-2-3

17.435.169.915

 

زمین تجاری 16-2-1

40.243.641.661

زمین تجاری 88-2-3

52.245.000.000

هزینه  احداث کاربری‌های غیرانتفاعی

آموزشی 54-2-3

52.142.003.979

182.798.816.859

 

ورزشی 11-2-3

33.169.830.508

زمین تجاری 16-2-1

128.965.650.000

فضای سبز fs.81

70.610.914.576

 

 

مذهبی17-2-3

26.876.067.796

جمع قیمت زمین

317.459.890.000

هزینه ساخت

284.672.675.573

هزینه پروانه وعوارض آموزش و پرورش شهرداری

19.475.043.000

هزینه نظارت عالیه

3.336.442.000

جمع آورده شریک

284.672.675.573

جمع آورده شرکت عمران

340.271.375.000

جمع کل مبلغ سرمایه گذاری پروژه

624.944.050.573

 

 

 

 

 

*سهم الشرکه تعیین شده برای شریک مشروط به تکمیل وتحویل پروژه‌های انتفاعی و غیر انتفاعی مندرج در جدول شماره 1 می‌باشد

 

*سهم الشرکه تعیین شده برای شریک(سرمایه گذار)صرفاً از کاربری‌های انتفاعی( تجاری) می‌باشدوکاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی،ورزشی،فضای سبز و مذهبی) با کلیه مستحدثات ومتعلقات) پس از احداث بدون هیچگونه سهم الشرکه برای شریک به شرکت عمران پردیس تحویل می‌گردد.

* میزان و درصدپیشنهادی برای شرکت عمران می‌بایست مساوی یابیشتر از قدر السهم پایه باشد وبالاترین درصد پیشنهادی برای شرکت عمران پردیس به عنوان برنده فراخوان تعیین می‌گردد.

 

2-نوع فراخوان:ارزیابی کیفی، شناسایی وانتخاب سرمایه‌گذار.

3- مبلغ کل سرمایه گذاری : معادل 624.944.050.573(ششصدو بیست وچهار میلیاردو نهصدو چهل وچهار میلیون وپنجاه هزارو پانصدو هفتادوسه)ریال می‌باشد.

4-نام و نشانی شرکت عمران شهر جدید پردیس: فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500 داخلی 195، 203 و 200.

5- مدت دوره مشارکت: 24 ماه شمسی.

6-برنامه زمانی ومکانی دریافت وتحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان:

6-1- دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان: از روز پنج شنبه مورخ 10/07/99 لغایت روز یکشنبه مورخ 20/07/99 از ساعت 08:00 الی 15:00، از دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس به صورت لوح فشرده.

6-2- تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی و پاکت پیشنهاد میزان ودرصد شراکت: تا ساعت 17:00 روز شنبه مورخ 03/08/99 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.

6-3-زمان و محل گشایش پاکت اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 10:00 روزدوشنبه مورخ 05/08/1399 در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

6-4-پس از انجام ارزیابی کیفی وتعیین منتخبین،پاکت پیشنهادی میزان ودرصد شراکت سرمایه گذاران(اعم از حقوقی یا حقیقی) گشایش و برنده فراخوان مشخص می‌گردد.

6-5 هرکدام از سرمایه گذاران می‌بایست پاکت پیشنهادی میزان ودرصد شراکت را به صورت جداگانه مطابق اسناد فراخوان ولاک و مهر شده تحویل نمایند.

6-6-زمان و محل گشایش پاکت پیشنهاد میزان و درصد شراکت: ساعت  10:00  روز چهار شنبه مورخ 07/08/1399در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

6-7-سرمایه گذاران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم (60 امتیاز) پاکات پیشنهاد میزان و درصد شراکت بازگشایی می‌گردد.

7- هزینه خریداسناد فراخوان 500.000 (پانصد هزار)ریال می‌باشد.

 

 

 

روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید پردیس


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3091 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس - انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی

3090 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس - انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی

3088 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس - انجام خدمات کارگزاری عرصه مس

3087 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس - انجام خدمات کارگزاری عرصه مس

3079 انتخاب سرمایه‌گذار - شرکت عمران شهر جدید پردیس- مشارکت در ساخت خ

3079 انتخاب سرمایه گذار - شرکت عمران شهر جدید پردیس - خدمات روبنایی وا

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد