جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 کد:  31/99-200-ر                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                     نوبت:دوم

 

"آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) "

 

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس مصوبه هیأت‌مدیره  26/800 مورخ 05/ 07/1399نسبت به ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار ذیصلاح اقدام نماید.

1-موضوع:مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکز محله جولیان واقع در دره بهشت (فاز8) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی(M8-06) (با مشخصات مندرج در جدول( 1).

 

*سهم الشرکه تعیین شده برای شریک(سرمایه گذار)صرفا از کاربری های انتفاعی(تجاری) می‌باشد وکاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی،فضای سبز و مذهبی) با کلیه مستحدثات ومتعلقات) پس از احداث بدون هیچگونه سهم الشرکه برای شریک به شرکت عمران پردیس تحویل می‌گردد.

* میزان و درصدپیشنهادی برای شرکت عمران می‌بایست مساوی یابیشتر از قدر السهم پایه باشد وبالاترین درصد پیشنهادی برای شرکت عمران پردیس به عنوان برنده فراخوان تعیین می‌گردد.

جدول شماره(2)

محاسبه سهم الشرکه طرفین مطابق مصوبه مجمع عمومی  شرکت عمران شهر جدید پردیس ابلاغی به شماره:4571/99/ص/1111 مورخ14/05/1399 وگزارش کارشناس رسمی دادگستری وکسر هزینه‌های ساخت کاربری‌های غیر انتفاعی از آورده شرکت عمران پردیس

سهم الشرکه پایه  شرکت عمران در کاربری‌های انتفاعی

درصد

04/22

سهم الشرکه پایه  شریک در کاربری‌های انتفاعی

درصد

96/77

جدول شماره (1)

آورده شرکت عمران شهر جدید پردیس(ریال)

آورده شریک یا سرمایه‌گذار (با اعمال تنزیل به روز)ریال

جمع(ریال)

زمین تجاری82-1-3

69.248.160.000

هزینه احداث کاربری‌های انتفاعی

تجاری 82-1-3

19.288.274.872

59.337.853.456

تجاری 81-1-3

40.049.578.584

زمین تجاری 81-1-3

144.293.840.000

هزینه  احداث کاربری‌های غیرانتفاعی

آموزشی50-1-3

50.219.058.712

155.369.171.932

فضای سبز fs.128

67.551.694.915

مذهبی16-1-3

37.598.418.305

جمع قیمت زمین

213.542.000.000

هزینه ساخت

214.707.025.388

هزینه نظارت عالیه

2.510.944.400

جمع آورده شریک

214.707.025.388

جمع آورده شرکت عمران

216.052.944.400

جمع کل مبلغ سرمایه گذاری پروژه

430.759.969.788

2-نوع فراخوان:ارزیابی کیفی، شناسایی وانتخاب سرمایه‌گذار.

3- مبلغ کل سرمایه گذاری: معادل 430.759.969.788(چهارصدو سی میلیاردو هفتصدو پنجاه ونه میلیون ونهصدو شصت ونه هزارو هفتصدو هشتادو هشت)ریال می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-نام و نشانی شرکت عمران شهر جدید پردیس: فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 195، 203 و 200.

5- مدت دوره مشارکت: 24 ماه شمسی.

6-برنامه زمانی ومکانی دریافت وتحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان:

6-1- دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان: از روزپنج‌شنبه مورخ 10/07/99 لغایت روز یکشنبه مورخ 20/07/99 از ساعت 08:00 الی 15:00، از دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس به صورت لوح فشرده.

6-2- تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی و پاکت پیشنهاد میزان ودرصد شراکت: تا ساعت 17:00 روز شنبه مورخ 03/08/99 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.

6-3-زمان و محل گشایش پاکت اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 05/08/1399 در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

6-4-پس از انجام ارزیابی کیفی وتعیین منتخبین،پاکت پیشنهادی میزان و درصد شراکت سرمایه گذاران(اعم از حقوقی یا حقیقی) گشایش و برنده فراخوان مشخص می‌گردد.

6-5 هرکدام از سرمایه گذاران می‌بایست پاکت پیشنهادی میزان و درصد شراکت را به صورت جداگانه مطابق اسناد فراخوان ولاک و مهر شده تحویل نمایند.

6-6-زمان و محل گشایش پاکت پیشنهاد میزان و درصد شراکت:ساعت 10:00  روز چهارشنبه مورخ 07/08/1399در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

6-7-سرمایه گذاران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم (60 امتیاز) پاکات پیشنهاد میزان و درصد شراکت بازگشایی می‌گردد.

7- هزینه خریداسناد فراخوان 500.000 (پانصد هزار)ریال می‌باشد.

 

 

 

روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید پردیس


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3091 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس - انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی

3090 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس - انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی

3088 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس - انجام خدمات کارگزاری عرصه مس

3087 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس - انجام خدمات کارگزاری عرصه مس

3079 انتخاب سرمایه‌گذار - شرکت عمران شهر جدید پردیس- مشارکت در ساخت خ

3079 انتخاب سرمایه گذار - شرکت عمران شهر جدید پردیس - خدمات روبنایی وا

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد