جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

آگهی مزایده (اموال منقول)

اداره تصفيه امورورشكستگي تهران به قائم مقامي از شرکت ورشکسته فولادقزوین در نظر دارد نسبت به فروش دودستگاه خودروی سواری شرکت ورشکسته به شرح ذیل از طریق حراج و با شرایط ذیل در تاریخ 27/07/1399 روز یکشنبه ساعت 11:00 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه چهارم، پلاک 10، طبقه چهارم، شعبه دوم اقدام نماید.

الف: مشخصات اموال 

1- یکدستگاه خودروی سواری سیستم سمند تیپ ال ایکس مدل 1390به مبلغ پایه مزایده  800.000.000 ریال 2-یکدستگاه خودروی سواری سیستم پژو جی ال ایکس مدل 1391به مبلغ پایه مزایده 850.000.000 ریال

ب: شرایط شرکت در مزایده

1 فروش نقدي است و هزینه‌های مربوط به مورد حراج (به جز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است) بالمناصفه به عهده طرفین است. 2- پیشنهاددهندگان باید قبلاً 10 درصد قیمت پایه مزایده را به حساب جاری شماره 0108073390004 ورشکستگان اداره تصفیه نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد 577 واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 3- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به حراج شرکت ورشکسته فولادقزوین بامشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 27/07/1399 به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه چهارم، پلاک 10، طبقه اول تسلیم نمایند. 4- پیشنهادات در ساعت 11:00 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. این اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم،مشروط،فاقد سپرده و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهــد شد. 5- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر 72 ساعت پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله (قیمت پیشنهادی) را به حساب اداره تصفیه واریز و جهت تنظیم سند انتقال قطعی در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده از سوی اداره حاضر شود. (بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشنهادی وقطعی میسر خواهد بود) 6- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارات وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیأت بستانکاران و ورشکسته ضبط می‌گردد. 7- مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری‌ها، اداره ثبت، مالیات و غیره به عهده خریدار می‌باشد.

مستشار قضایی شعبه دوم اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران

لیلا جلیلی


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3092 مزایده - اداره تصفيه امورورشكستگي تهران - واگذاری حق بهره بردا

3089 صورت تقسیم موجودی نقدی - تصفیه امور ورشکستگی تهران - شرکت ورشکس

3089 تقسیم موجودی نقدی - اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران - تاجر ورشکس

3089 آگهی صورت تقسیم موجودی نقدی - اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران -

3088 ختم پرونده ورشکستگی - اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران - شر

3088 مناقصه - اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران - فروش اموال غیرمنقول (م

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد