جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی(تجدید شده)به شماره د16/99/م2

شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران به عنوان دستگاه مناقصه‌گزار در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ومناقصه یک مرحله‌ای نسبت به انتخاب تأمین کنندگان واجد صلاحیت جهت تأمین خرید و تحویل شامل(بارگیری، حمل و تخلیه) تعداد 2000 دستگاه کنتور آب پیستونی خشک و تعداد 3000 دستگاه کنتور مولتی جت خشک در قطر 2/1 اینچ با کلاس کاری 160R و تعداد 2000 دستگاه کنتور آب پیستونی خشک در قطر 4/3 اینچ با کلاس کاری 160R و تعداد 600 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک در قطر 1 اینچ با کلاس کاری 160R و تعداد 200 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک با قطر 1/5 اینچ رزوه‌ای کلاس 160R مطابق با استانداردهای مربوطه، مشخصات تفصیلی و فنی و شرایط ذکر شده دراسناد اقدام نماید.

1-موضوع مناقصه: خرید و تحویل (بارگیری، حمل و تخلیه) 7.800 دستگاه کنتور در اقطار مختلف

2-برآورد اولیه مناقصه و مدت اجرای کار: 35.400.000.000ریال، به مدت6 ماه

3-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 03/08/99

به آدرس : تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید عضدی(آبان شمالی)، امور بازرگانی و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

4- مدارک مورد نیاز: الف- معرفی‌نامه معتبر  ب- فيش بانکی به مبلغ 800.000 ریال به انضمام 9% مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 72.000 ریال جمعاً به مبلغ 872.000 ریال به حساب جاری 1-2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR بانک سینا شعبه فاطمی کد 139 به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

5- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: به میزان 1.152.000.000ریال می‌باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می‌توانند به صورت فیش واریز نقدی به حساب جاری 1-2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR بانک سینا شعبه فاطمی و یا ضمانتنامه بانکی به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران تهیه و ضمیمه پیشنهاد به دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم نمایند.

6- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 19/08/99 دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

7-پس از ارزیابی کیفی و ارایه امتیازات مطابق معیارهای اعلام شده، از شرکت‌های واجد شرایط جهت گشایش پاکت‌های(الف،ب، ج) دعوت به عمل خواهد آمد.

8-زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران: از تاریخ تحویل پیشنهاد به مدت 3 ماه می‌باشد.

9-به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسه کمیسیون مناقصات با معرفی‌نامه معتبر بلامانع می‌باشد.

11-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده مناقصه‌گزار است و کمیسیون در رد یاقبول هر یک از پیشنهادات مختار است و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد قابل استرداد نمی‌باشد.

محل تأمین اعتبار طرح: از محل منابع داخلی(جاری) شرکت می‌باشد.

نشانی سایت ملی مناقصات: http://iets.mporg.ir

نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران: http://t2ww.tpww.ir

نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:http://www.nww.ir

نشانی سایت بازرسی: http://tender.bazresi.ir


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3092 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران - کلیه عملیات امداد

3091 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران - انجام کلیه عملیات

3086 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران - خرید و تحویل تعداد

3078 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران - خرید و تحویل (بارگ

3076 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران - خرید و تحویل تعدا

3057 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران - عملیات امداد، رفع

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد