جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی

                                                     شماره 21-99                                                    

1- دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

2- موضوع مناقصه:خرید، حمل، بارگیری و باراندازی لوله چدن داکتیل ضدزلزله و متعلقات به طول 3.000 متر به همراه 500 حلقه واشر مربوطه جهت استفاده در خطوط آبرسانی در محدوده آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

3- برآورد مبلغ مناقصه: برابر با13.393.000.000 (سیزده میلیارد و سیصد و نود و سه میلیون) ریال

4-مدت کار: مدت اجرای قرارداد برابر با یک ماه شمسی خواهد بود

5-شرایط شرکت کنندگان: تولید کنندگان مجاز و یا نمایندگی‌های فروش

6-مهلت ، نحوه و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 14:30 روز ‌شنبه مورخ 03/08/99 با در دست داشتن معرفی‌نامه معتبر (مشتمل بر شماره اقتصادی، شماره ثبت، کد پستی 10 رقمی، شماره تلفن و نمابر) به همراه مهر شرکت و فیش بانکی پرداختی به مبلغ 327.000 (سیصد وبیست و هفت هزار) ریال به حساب جاری شماره 3-66666565-40-847 بانک سامان شعبه تجریش به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران به دبیرخانه شرکت واقع در میدان تجریش، خیابان شهید برادران فناخسرو، ساختمان شماره18، طبقه اول مراجعه نمایند.

7- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: به ميزان491.791.000(چهارصد و نود و یک میلیون و هفتصد و نود و یک هزار) ریال می باشد.

8- محل تأمین اعتبار: بودجه جاری (طرح‌های غیر عمرانی)

9-مهلت و محل ارایه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 17/08/99 به دبیرخانه شرکت می‌باشد.

10-تاریخ و محل تشکیل جلسه گشایش پاکات ارزیابی کیفی: رأس ساعت 11:00 روز‌ یکشنبه مورخ18/08/99 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه‌گزار برگزار می‌گردد.

11-سایر شرایط: به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه خریداسناد مناقصه قابل برگشت نمی‌باشد.سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

12-نشانی سایت‌های اینترنتی: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور http://www.nww.irو پایگاه ملی مناقصات ایرانhttp://iets.mporg.ir و آبفای منطقه یک www.t1ww.tpww.ir می‌باشد.


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3086 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - خرید، حمل، بارگیری

3084 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - اصلاح، بازسازی و ت

3083 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - تعویض 5000 دستگاه

3082 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - تعویض 5000 دستگاه

3081 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - اجرای کلیه عملیات

3081 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - اجرای کلیه عملیات

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد