جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی

شماره مناقصه 171/99 و 172/99

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران طبق جدول ذیل به شماره 83-2099000236000082 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به کلیه شرکت‌هایی که دارای تأیید صلاحیت از سازمان تعاون، کار ورفاه اجتماعی واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از مورخ 27/07/99 لغایت ساعت 14:00 مورخ 05/08/99

مهلت زمانی اعاده پیشنهاد: از مورخ06/08/99 لغایت ساعت 14:00 مورخ 15/08/99

زمان گشایش پاکت‌ها در سامانه: روز ‌شنبه مورخ17/08/در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

حجم کار ماهیانه:

ردیف

موضوع

صبحانه پرس

ناهار(پرس)

شام (پرس)

میان وعده

اجاره بها محل آشپزخانه ماهیانه(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال)

1

واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذا پرسنل و بیماران بیمارستان شهید قدوسی نهاوند(تجدید3)

1973

1973

1973

100

34.000.000

420.000.000

2

واگذاری تیه، طبخ و توزیع غذا پرسنل و بیماران بیمارستان مهرملایر

2700

2500

2600

600

29.000.000

470.000.000

تضمین شرکت در مناقصه: یک طغری ضمانتنامه بانکی که حداقل سه ماه اعتبار داشته و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد در وجه دانشگاه علوم پزشکی همدان(دقیقاً به نام موضوع مناقصه) یا ضمانتنامه‌های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب جاری 156648660بانک رفاه شعبه شریعتی

 تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت (الف) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و اصل آن را طبق زمان اعاده پیشنهاد به‌آدرس: همدان، بلوار آیت ا... کاشانی، ساختمان 3، دانشگاه علوم پزشکی، دفتر مدیریت حراست دانشگاه تحویل نمایند.

- شرکت کنندگان در مناقصه باید جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 300.000 ریال به شماره حساب بانک رفاه2175227130005 با شناسه ۱۷۱۷۰۰۰۱۵۳۱۰۰۲۴ واریز نمایند.

- کد اقتصادی، شناسه ملی و کدپستی دانشگاه علوم پزشکی به ترتیب ذیل می‌باشد:

411376716391، 14002603818، 651761965351

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

برگزاری مناقصه صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد  و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مناقصه‌گران محترم از این طریق امکان‌پذیر می‌باشد.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3091 مناقصه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان

3084 مناقصه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان

3081 مناقصه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان

3079 مناقصه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان

3063 مناقصه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان

3061 مناقصه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد