جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

تجدید مناقصه عمومی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد خرید 500(پانصد) تن para-DiethyIbenzene مورد نیازمجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی سایت 4، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به اشخاص توانمند و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.

1-   مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5.

2-   آخرین مهلت تسلیم پاکت های مناقصه(الف،ب، ج): ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرجدر بند 5.

3-   مبلغ تصمین شرکت در مناقصه: 15،836،550،000 (پانزده میلیارد وهشتصد و سی و شش میلیون و پانصد و پنجاه هزار )ریال به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بو علی سینا می باشد.

4-   زمان گشایش پاکت های مناقصه: یک هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهاد ها می باشد.

5-   متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی:WWW.BSPC.IR  مراجعه نمایند.

                                                                         

                                                         روابط عمومی

                                              شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

 

 

سوابق فراخوان های همین سازمان:

3101 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - انجام تعمیرات اساسی کف و سق

3100 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - خرید 500(پانصد) تن para-Dieth

3098 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - انجام تعمیرات اساسی کف و سقف

3091 مزایده - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - 400 کیلو گرم پودر آلومینیوم

3086 مزایده - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - فروش 400 کیلو گرم پودر آلومی

3080 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - خرید P/F XOMOX XV VALVE

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد