جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHD-9909035-T20

موضوع آگهی:

خرید رله حفاظتی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR  مراجعه نمایید.

روابط عمومی و بین الملل

شرکت پالایش نفت بندر عباس

 

 

 

سوابق فراخوان های همین سازمان: