جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS-9941302-T15

موضوع آگهی:

خریدP/F “MACCHI “ ECONMIZER

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IRمراجعه نمایید.

روابط عمومی  و بین الملل

 شرکت پالایش نفت بندر عباس