جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

       باسمه تعالي                                                    

             آگهي  دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای عمومی بصورت فشرده شماره 28-99-58  (فراخوان نخست)                                

      اداره کل راه آهن فارس درنظر دارد بنابر آئين نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات به روش ارزيابي کیفی از مناقصه گران واجد شرايط و داراي صلاحيت جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.

1- شرح مختصر موضوع مناقصه :  احداث شبکه برق ایستگاه گار باری

2- مدت و محل انجام کار : از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت یک ماه شمسی و محل انجام كار ایستگاه گار باری می باشد.

2-1- مناقصه گران می بایست دارای حداقل رتبه 5 نیرو از سازمان برنامه و بودجه و همچنین صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشند.

3- برآورد مناقصه به مبلغ 4.515.407.072 ريال و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 225.770.354 ریال می باشد.

4- کلیه مناقصه گران برای شرکت در مناقصه از ابتدای کار تا انتهای فرآیند مناقصه  می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) اقدام نمایند. شماره فراخوان این مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۹۹۰۰۱۰۷۳۰۰۰۰۱۲  می باشد.

5- پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir) ( فقط جهت رویت اسناد مناقصه و صورتجلسات مناقصه خواهد بود.

6- آخرین مهلت  دانلود و دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد، روز یک شنبه مورخ 09/09/99 می باشد.

7- آخرین مهلت بارگذاری و تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد، روز یک شنبه مورخ 23/09/99 می باشد.

8- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

9- در پایان فرآیند ارزیابی کیفی از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند پاکات الف ، ب، ج آنها بر اسا قانون برگزاری مناقصات بازگشائی خواهد شد .

10- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس : اداره کل راه آهن فارس و تلفن : 7-36192256-071

11- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 41934-021

دفتر ثبت نام سامانه ستاد : 88969737-021 و 85193768-021

12 با توجه به برگزاری مناقصه بصورت فشرده کلیه مناقصه گران می بایست اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را در موعد مقرر دانلود و کلیه اسناد مزبور بهمراه اسناد و مدارک درخواستی را در موعد مقرر بارگزاری نمایند.

 

اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3122 مناقصه - اداره کل راه آهن فارس - تکمیل ساختمان نیمه تمام کنترل،

3121 مناقصه - اداره کل راه آهن فارس - تکمیل ساختمان نیمه تمام کنترل،سی

3118 مناقصه - اداره کل راه آهن فارس - حمل سوخت مصرفی

3115 مناقصه - اداره کل راه آهن فارس - احداث شبکه برق ایستگاه گار باری

3093 مناقصه - اداره کل راه آهن فارس - حمل و توزیع سوخت مصرفی

3092 مناقصه - اداره کل راه آهن فارس - حمل و توزیع سوخت مصرفی

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد