جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه آسفالت شهرداری نجف شهر

نوبت اول

شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 352/99/313 مورخ 08/07/99 شورای محترم اسلامی  شهر ، مناقصه تهیه، حمل و پخش قیر mc2 و تهیه، حمل، پخش و اجرای آسفالت معابر سطح شهر از نوع بیندر 19-0 به شماره 2099090657000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 08/09/99 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: