جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

شركت ملي گاز ایران

شركت دولتی پالايش گاز پارسيان

آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

 

شرکت پالایش گاز پارسیان درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ایPNEUMATIC SINGLE ACT ACTUATORبه شماره 2099092416000025را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی ازدریافت وتحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایرمراحل مناقصه،ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبتنام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.تاریخ انتشارفراخوان درسامانه تاریخ 08/09/1399مي باشد.اطلاعات واسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی وارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه‌گران ارسال خواهدشد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: ساعت18:30 روز پنج‌شنبه مورخ13/09/1399

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: ساعت18:30روز یکشنبه  مورخ30/09/1399

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار به آدرس:استان فارس، شهرستان مهر، شركت پالايش گاز پارسيان (صندوق پستي: 115-74451)وتلفن36 الي 52724134-071

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت