جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی

بدون اخذ سپرده

در خواست شماره: RHS-9646706-T34

موضوع آگهی:

خرید "تجهیزات برقی"

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی و بین الملل

 شرکت پالایش نفت بندرعباس