جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP-9841209004-T20

موشوع آگهی:

خرید متعلقات خط هوایی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

 

روابط عمومی و بین الملل

 شرکت پالایش نفت بندرعباس