جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP-9921209001-T20

موضوع آگهی:

فن الکترو موتور

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی و بین الملل

شرکت پالایش نفت بندرعباس

 

 

 

سوابق فراخوان های همین