جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره:RHS-9949621-T17

موضوع آگهی:

خرید  اسپری نازل گاز CFI

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR  مراجعه نمایید.

روابط عمومی و بین الملل

 شرکت پالایش نفت بندر عباس