جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره:RHD-9905030-T25

موضوع آگهی:

خرید فن بخارات روغن

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی و بین الملل

 

 

شرکت پالایش نفت بندرعباس