جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

آگهی مناقصه عمومی

بدون اخذ سپرده

در خواست شماره: RHD-9905027-T33

موضوع آگهی:

خرید الکتروپمپ ضد اسید

برای کسب اطلاعات بیشتر یه سایت این شرکت

WWW. BAORCO.IR مراجعه نمایید.

 

روابط عمومی و بین الملل 

شرکت پالایش نفت بندرعباس