جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP-9826207017-T21  

موضوع آگهی:

خرید SPARE PART FOR ARCA  VALVE BODY

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR  مراجعه نمایید.

روابط عمومی و بین الملل

شرکت پالایش نفت بندرعباس

 

 

سوابق فراخوان های همین سازمان: