جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

آگهی مناقصه عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره: RHD-9905018-T33

موضوع آگهی:

خرید SEWER CLEANING NOZZLES

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی و بین الملل

شرکت پالایش نفت بندرعباس

 


سوابق فراخوان های همین سازمان: