جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به شماره 32/99

                                                                                                     

شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران وگشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا، الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1- نام دستگاه مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

2- موضوع مناقصه: خرید کیت‌های انشعاب آب در اقطار 2/1، 4/3، 1 و 5/1 اینچ زمینی و دیواری و کلکتوری بدون کنتور.

3- مهلت خريد و محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه براي دريافت اسناد مناقصه مي توانند حداکثر تا ساعت 14:30مورخ 01/11/99 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مبلغ 1.000.000 ريال به حساب جاري 8184025866001 بانك سامان شعبه شهرري واريز و اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.

4-محل اعتبار: از محل اعتبارات جاری.

5- مدت تحویل کالا: 6 ماه شمسی

6-شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه: تنها اشخاص حقوقی، حق شرکت در مناقصه را دارند.

7-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: به میزان 1.923.250.000 ریال می‌باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می‌توانند به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 0107807874000و شماره شبا 090170000000107807874000IRنزد بانک ملی شعبه بلوار شهرری یا ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران تهیه و تضمین مذکور علاوه بر بارگذاری در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت اصل در پاکت (الف) درج گردیده و لاک ومهر شده تا آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش تهران تحویل گردد.

8-مهلت و محل تحويل پيشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 15/11/99 در سامانه تداركات الکترونیکي دولت ارایه و بارگذاری(به صورت الکترونیکی) و همچنین پاکت (الف)را به صورت فیزیکي تحویل دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش نمایند.

9- تاریخ گشايش پاكت‌هاي ارزیابی کیفی:  ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ 18/11/99

10- محل و زمان گشايش پاكت‌هاي (الف، ب،ج): دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 25/11/99

11- هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

12- نشاني سايت‌ها: -سایت سامانه تداركات الکترونیکی دولت: setadiran.ir.www -سايت ملي مناقصات :http://iets.mporg.ir - سايت آب وفاضلاب مهندسي كشور www.nww.ir- سايت آب و فاضلاب منطقه6 t6ww.tpww. ir.www

-اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت‌نام/پروفایل تأمین کننده/مناقصه‌گر" موجود است. مرکز تماس: 41934-021

 

دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3172 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران - اجرای خط انتقال با

3172 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران - انجام بخشی از کاره

3171 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران - خرید، حمل و جایگذ

3170 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران - انجام بخشی از کاره

3168 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران - اجرای خط انتقال ب

3164 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران - خرید کیت‌های انشعا

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد