جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(آگهي تجدید مناقصه عمومی)

 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد براساس بودجه مصوب شماره 1440 مورخ 27/12/98  شوراي محترم اسلامي شهر، نسبت به احداث بوستان واقع در حاشیه بلوار شهید مطهری از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد.

لذا از کلیه شرکت‌های واجد صلاحيت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت به عمل مي‌آيد جهت دريافت وتحويل اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز  یکشنبه مورخ 05/11/99 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.

مدت انجام کار 6 ماه  از تاریخ ابلاغ قرارداد می‌باشد .تضمین شركت در مناقصه 5 درصد مبلغ برآورد اولیه مي باشد که به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 3100003594008 بانک ملی/شعبه شهرداری رفسنجان تسليم گردد ، آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز یکشنبه  مورخ 05/11/99  وتاریخ گشایش پاکات روز  دوشنبه مورخ  06/11/99 می‌باشد.

 شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می‌باشد، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

شماره تلفن‌های تماس 5-34258701-034

 

 روابط عمومي شهرداري رفسنجان

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3161 مناقصه - شهرداری رفسنجان - تکمیل مقبره‌های خانوادگی واقع در آرام

3156 مناقصه - شهرداری رفسنجان - بیمه گروهی مازاد درمان (تکمیلی)

3150 مناقصه - شهرداری رفسنجان - بیمه گروهی مازاد درمان (تکمیلی) کارکن

3150 مناقصه - شهرداری رفسنجان - تکمیل مقبره‌های خانوادگی واقع در آرامس

3150 مناقصه - شهرداری رفسنجان - احداث بوستان واقع در حاشیه بلوار شهید

3147 مناقصه - شهرداری رفسنجان - اجرای عملیات بهسازی حصار و پیاده روساز

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد