جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

 

(آگهي  تجدید مناقصه عمومی)

 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد براساس بودجه مصوب شماره 1440 مورخ 28/12/98 شوراي محترم اسلامي شهر، نسبت به تکمیل مقبره‌های خانوادگی واقع در آرامستان از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد.

لذا از کلیه شرکت‌های واجد صلاحيت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت به عمل مي‌آيد جهت دريافت وتحويل اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روزیکشنبه مورخ 05/11/99 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.

مدت انجام کار5 ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد می‌باشد. تضمین شركت در مناقصه 5 درصد مبلغ برآورد مي باشد که به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 3100003594008 بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان تسليم گردد،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز یکشنبه  مورخ 05/11/99 وتاریخ گشایش پاکات روز دوشنبه  مورخ 06/11/99 می‌باشد.

 شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می‌باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

شماره تلفن‌های تماس 5-34258701-034

 

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

 

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3161 مناقصه - شهرداری رفسنجان - احداث بوستان واقع در حاشیه بلوار شهید

3156 مناقصه - شهرداری رفسنجان - بیمه گروهی مازاد درمان (تکمیلی)

3150 مناقصه - شهرداری رفسنجان - بیمه گروهی مازاد درمان (تکمیلی) کارکن

3150 مناقصه - شهرداری رفسنجان - تکمیل مقبره‌های خانوادگی واقع در آرامس

3150 مناقصه - شهرداری رفسنجان - احداث بوستان واقع در حاشیه بلوار شهید

3147 مناقصه - شهرداری رفسنجان - اجرای عملیات بهسازی حصار و پیاده روساز

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد