جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

با ارزیابی کیفی شماره 38-99

1-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران به عنوان مجری به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران

2- موضوع مناقصه: خرید، حمل و جایگذاری 72 باب مخزن فولادی توزیع آب اضطراری مقاوم به زلزله هریک به ظرفیت یکصد مترمکعب در محدوده آب و فاضلاب مناطق ششگانه شهر تهران.

3-مدت تحویل: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت شش ماه شمسی.

4-مبلغ برآورد مناقصه: 960.624.000.000 (نهصد و شصت میلیارد و ششصد و بیست و چهار میلیون) ریال

5-شرایط شرکت کنندگان:دارای مجوز تولید (تولید کننده داخلی) و کارخانه تولید لوله‌های اسپیرال

6-مهلت، نحوه و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 14:30 روز سه‌‌شنبه مورخ 30/10/99 با در دست داشتن معرفی‌نامه معتبر (مشتمل بر شماره اقتصادی، شماره ثبت، کد پستی 10 رقمی، شماره تلفن و نمابر) به همراه مهر شرکت و فیش بانکی پرداختی به مبلغ 327.000 (سیصد وبیست و هفت هزار) ریال به حساب جاری شماره 3-66666565-40-847 بانک سامان شعبه تجریش به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران به دبیرخانه شرکت واقع در میدان تجریش، خیابان شهید برادران فناخسرو، ساختمان شماره18، طبقه اول مراجعه نمایند.

7- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:9.696.240.000 (نه میلیارد و ششصد و نود و شش میلیون و دویست و چهل هزار) ریال می باشد که باید به صورت یکی از روش‌های زیر ارایه گردد:

-ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه‌های صادره از سوی مؤسسات غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی می‌باشند به مدت اعتباری حداقل 6 ماه از تاریخ گشایش پیشنهاد و قابل تمدید برای 6 ماه دیگر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران.

-واریز نقدی در وجه شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران.

-ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات بیمه‌گر دارای مجوز فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران به مدت اعتباری حداقل 6 ماه از تاریخ گشایش پیشنهاد و قابل تمدید.

-اوراق مشارکت بی‌نام تضمین شده بانک‌ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید.

-وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناس رسمی آن.

8-محل تأمین اعتبار: بودجه طرح‌های غیر عمرانی

9-مهلت و محل ارایه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 12/11/99 به دبیرخانه شرکت می‌باشد.

10-تاریخ و محل تشکیل جلسه گشایش پاکات ارزیابی کیفی: رأس ساعت 11:00روز‌دوشنبه مورخ 13/11/99 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه‌گزار برگزار می‌گردد.

11-سایر شرایط: به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی‌باشد.سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

12-نشانی سایت‌های اینترنتی: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور http://www.nww.irو پایگاه ملی مناقصات ایرانhttp://iets.mporg.ir و آبفای منطقه یک www.t1ww.tpww.ir می‌باشد.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3172 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - اجرای کلیه عملیات

3172 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - اجرای کلیه عملیات

3172 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - انجام خدمات مربوط

3170 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - کلیه عملیات امداد،

3170 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - کلیه عملیات امداد،

3170 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - تصحیح قرارداد انش

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد