جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

با ارزیابی کیفی شماره44-99

1-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

2- موضوع مناقصه: توسعه و بازسازی 1000 متر شبکه جمع آوری فاضلاب به همراه نصب و بازسازی 1500 فقره انشعاب پراکنده فاضلاب در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران.

3-برآورد مبلغ مناقصه: 21.951.116.961 (بیست و یک میلیارد و نهصد و پنجاه و یک میلیون و یکصد و شانزده هزار و نهصد و شصت و یک) ریال.

4-مدت کار: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت دوازده ماه شمسی.

5-شرایط شرکت کنندگان:

1-گواهینامه احراز صلاحیت رتبه 5 در رشته آب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری

2-دارای حداقل دو سابقه کار مرتبط با مشخصات فنی پروژه (از لحاظ فیزیکی)

3-دارا بودن گواهی تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی

6-مهلت، نحوه و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 05/11/99 با در دست داشتن معرفی‌نامه معتبر (مشتمل بر شماره اقتصادی، شماره ثبت، کد پستی 10 رقمی، شماره تلفن و نمابر) به همراه مهر شرکت و فیش بانکی پرداختی به مبلغ 327.000 (سیصد وبیست و هفت هزار) ریال به حساب جاری شماره 3-66666565-40-847 بانک سامان شعبه تجریش به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران به دبیرخانه شرکت واقع در میدان تجریش، خیابان شهید برادران فناخسرو، ساختمان شماره18، طبقه اول مراجعه نمایند.

7- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:748.533.510 (هفتصد و چهل و هشت میلیون و پانصد و سی و سه هزار و پانصد و ده) ریال می باشد.

8-محل تأمین اعتبار: بودجه جاری(طرح‌های غیر عمرانی)

9-مهلت و محل ارایه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 18/11/99 به دبیرخانه شرکت می‌باشد.

10-تاریخ و محل تشکیل جلسه گشایش پاکات: رأس ساعت 10:30روز یکشنبه مورخ 19/11/99 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه‌گزار برگزار می‌گردد.

11-سایر شرایط: به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی‌باشد.سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

12-نشانی سایت‌های اینترنتی: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور http://www.nww.irو پایگاه ملی مناقصات ایرانhttp://iets.mporg.ir و آبفای منطقه یک www.t1ww.tpww.ir می‌باشد.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3172 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - اجرای کلیه عملیات

3172 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - اجرای کلیه عملیات

3172 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - انجام خدمات مربوط

3170 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - کلیه عملیات امداد،

3170 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - کلیه عملیات امداد،

3170 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران - تصحیح قرارداد انش

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد