جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 کد:49/99-200-ر

  نوبت:دوم

  نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای

"آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)"

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 2 صورت‌جلسه ‌شماره 20/794 مورخ 28/05/1399 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.

1- موضوع:بازخوانی، ویرایش و ثبت اطلاعات پرونده‌های واگذاری و نامه‌های اتوماسیون اداری شرکت عمران شهر جدید پردیس در سامانه GIS

2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.

3-شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)2099001098000123است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسنادمناقصه و گشایش پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد(www.setadiran.ir) انجام می‌شود.

4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار:شرکت عمران شهر جدید پردیس، شهر جديد پرديس،فاز یک،ضلع شمال میدان عدالت،خیابان عمران، تلفن: 74902، داخلی 257.

5-مدت پیمان: 12 ماه شمسی.

6- مبلغ برآورد اولیه:33.650.000.000 (سی‌وسه‌میلیاردوشش‌صدوپنجاه‌میلیون‌) ریال.

7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 1.683.000.000(یک‌میلیاردوشش‌صدوهشتادوسه‌میلیون‌) ریال.

8- مجوز فعالیت: شرکت در مناقصه با داشتن گواهینامه صلاحیت در هر یک از موارد زیر به‌تنهایی مجاز است:

8-1-گواهینامه صلاحیت شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی‌ مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته موضوع مناقصه.

8-2- گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشوردر رشته سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS).

9-دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد:از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 24/10/1399 تا ساعت 16:30 روز چهارشنبه مورخ 01/11/1399

10-تحویل اسناد مناقصه:

10-1-به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 11/11/1399در سامانه ستاد بارگذاری شود.

10-2-به‌صورت فیزیکی (فقط پاکت "الف") تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 12/11/1399 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.

11- زمان و محل گشایش پاکت‌ها:ساعت 11:00روز دوشنبه مورخ13/11/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

12- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 500.000 (پانصد هزار) ریال است.

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3172 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس - انجام خدمات کارگزاری عرصه م

3171 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس - آماده‌سازی اتاق‌های سرور وكن

3171 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس - انجام خدمات کارگزاری عرصه م

3160 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس - آماده‌سازي اتاق‌ سرور وكنفرا

3160 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس - بازخوانی، ویرایش و ثبت اطلاع

3159 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس - آماده‌سازی اتاق‌ سرور وكنفرا

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد