جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی

 

شهرداري میبد درنظردارد طبق مجوز شماره1142مورخ15/10/99شورای اسلامی محترم شهرمیبد انجام امور خدمات شهری(رفت وروب) را از طریق مناقصه عمومی و به مدت یک‌سال از  پیمانکاران واجد شرایط وتأیید صلاحیت شده توسط اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی تأمین نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1موضوع مناقصه:انجام امور خدمات شهری(رفت وروب) در محدوده شهر میبد

2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه:ضمانتنامه بانکی، اسناد خزانه ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری به مبلغ5.640.000.000 ریال

3- زمان و محل دریافت اسناد:ازتاریخ25/10/99تا تاریخ 01/11/99ومبلغ خرید اسناد 1.000.000 ريال به صورت واریزنقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و ازطریق آدرس اینترنتیwww.Meybod.ir ویا به صورت حضوری درساعات اداری به واحد حقوقی شهرداری.

4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات:در ساعات اداری از تاریخ 02/11/99تا تاریخ12/11/99 ومحل آن دبیرخانه شهرداری.

5- زمان ومحل گشایش پیشنهادات: روزدوشنبه مورخ13/11/99ساعت 09:00 صبح در محل شهرداری.

6- هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

7-شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.

8-درصورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

9- سایر اطلاعات وجزئیات دراسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

شهردار میبد- علیرضا نقوی


سوابق فراخوان های همین سازمان:

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد