جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای(تجدید سوم)

شماره 200/99

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان در نظر دارد احداث اسکلت فلزی  مرکز جامع سلامت روستایی چایان واقع در شهرستان رزن-روستای چایان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به کلیه شرکت‌هایی که دارای ظرفیت کاری آزاد،حداقل رتبه لازم(پایه 5 ابنیه)،تجربه کاری لازم، گواهینامه صلاحیت ایمنی(HSE توان مالی مناسب، کادر مجرب و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز می‌باشند واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد ، ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

1-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز پنج شنبه مورخ 02/11/99 لغایت ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 06/11/99

2-مهلت زمانی اعاده پیشنهاد: از روز سه شنبه مورخ07/11/99 لغایت ساعت 14:00 روز پنج‌شنبه مورخ16/11/99

3-زمان گشایش پاکت‌ها در سامانه: روز ‌شنبه مورخ18/11/99 ساعت 09:00 صبح در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه واقع در همدان، چهارراه شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، ساختمان شماره 3، تشکیل می‌گردد.

ردیف

شرح پروژه وشماره سامانه ستاد: 2099000236000111

زیربنا

(مترمربع)

حدود برآورد

(میلیون ریال)

مبنای برآورد

مبلغ تضمین میلیون (ریال)

مدت اجرا

1

احداث اسکلت فلزی مرکز جامع سلامت روستایی چایان شامل: خاکبرداری، اجرای پی و فوندانسیون، اجرای اسکلت فلزی، سقف بتنی و ... واقع در شهرستان رزن-روستای چایان

حدود 595

10331

براساس فهرست بهای سال 1399 با اعمال ضرایب(منطقه‌ای، بالاسری(1.30) و تجهیز کارگاه و بخشنامه سرجمع

517

9 ماه

4- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

5-تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه‌های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی که حداقل سه ماه اعتبار داشته و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد در وجه دانشگاه علوم پزشکی همدان و یا ارایه فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب جاری 156648908 بانک رفاه شعبه شریعتی در وجه دانشگاه علوم پزشکی همدان

 6-تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت (الف) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و اصل آن را طبق زمان اعاده پیشنهاد به‌آدرس: همدان، چهارراه شریعتی، ابتدای بلوار آیت ا... کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،ساختمان شماره 3، دفتر مدیریت حراست دانشگاه تحویل نمایيد.

7-توضیح اینکه اعتبارات مناقصه عمرانی می‌باشد، پرداخت: 937 میلیون ریال نقد 6600 میلیون ریال اوراق دوساله با نماد 814 با سر رسید 18/03/1401 ، 473 میلیون ریال اخزا 901 با سر رسید 21/06/1401 ، 1000 میلیون ریال از سهم نفت و گاز الباقی اخزا 901

8-شرکت کنندگان در مناقصه باید جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 300.000 ریال را به شماره حساب بانک رفاه2175227130005با شناسه ۱۷۱۷۰۰۰۱۵۳۱۰۰۲۴ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز نمایند.

9-کد اقتصادی، شناسه ملی و کدپستی دانشگاه علوم پزشکی به ترتیب ذیل می‌باشد:

411376716391، 14002603818، 6517619653

10-برگزاری مناقصه صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌گردد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مناقصه‌گران محترم از این طریق امکان‌پذیر می‌باشد.

 

 

سوابق فراخوان های همین سازمان:

3191 مناقصه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان

3187 مناقصه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان

3185 مناقصه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان

3182 مناقصه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان

3177 مناقصه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان

3172 مزایده - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد