جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (دومرحله‌ای، نوبت اول)

شهرداری بروجرد در نظر دارد در راستای اجرای بند4 مصوبه جلسه رسمی شماره 219 شورای اسلامی شهر بروجردنسبت به احداث ساختمان شهرداری مرکزی واقع در میدان سپاه با برآورد اولیه 387.917.991.361 ریال ودر 8 طبقه(2طبقه پارکینگ با کد ارتفاعی منفی از سطح زمین طبیعی و6 طبقه روی آن باکاربری اداری)به مساحت 10935متر مربع از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. بدین منظور کلیه شرکت‌های دارای سابقه کار مرتبط ودارای رتبه حداقل پایه3 دررشته ابنیه وساختمان از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی می‌توانند ظرف مدت 15 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت، تکمیل وتحویل اسناد ارزیابی وهمچنین اسناد مناقصه به اداره امورقراردادهای شهرداری بروجرد مراجعه نمایند. لازم به ذکر است ، مناقصه فوق دومرحله‌ای می‌باشد وصرفاً پاکت‌های (الف،ب وج) مناقصه‌گرانی که حائزامتیاز لازم شده‌اند گشوده می‌گردد. بدیهی است شهرداری در رد وقبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات رسیده پس از مهلت مقرر ویا مبهم، مشروط، مخدوش ویا فاقد سپرده شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین هزینه کلیه آگهی‌های منتشره به عهده برنده مناقصه می‌باشد.سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

 

                                                                                                                                    رحیم جافری

                                                                                                                                  شهردار بروجرد

 

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3192 مناقصه - شهرداری بروجرد - خاکبرداری، تخریب و بازسازی و زیرسازی جد

3185 مناقصه - شهرداری بروجرد - اجرای کفپوش و جدول بتنی بلوار آیت ا...

3185 مزایده - شهرداری بروجرد - فروش قطعاتی زمین در مناطق مختلف شهر

3169 مناقصه - شهرداری بروجرد - احداث ساختمان شهرداری مرکزی واقع در مید

3169 مناقصه - شهرداری بروجرد - خاکبرداری، تخریب و بازسازی وزیرسازی جد

3146 مزایده - شهرداری بروجرد - فروش قطعاتی زمین در مناطق مختلف شهر

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد