جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

آگهی عمومی

یک شرکت سرمایه گذاری در نظر داردتجهیزات مستعمل خود را شا مل کوره احیای مستقیم، واحد گازشکن، واحد بازیاب حرارتی و مخزن اسکر واقع در شهر اردکان در قالب مزایده عمومی به فروش رساند.

کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ نش ر آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ99/12/11جهت دریافت اسناد مزایده و اطاع از شرایط آن بهشماره۰9121۵۵۶۰77تماس حاصل نمایند.

 شرایط شرکت در مزایده:

 

 

هزینه خرید اسناد مزایده:  ۵.۰۰۰.۰۰۰ریال واریز به حساب شماره۰1۵1۸۰1۰۰2۴119۰نزد بانک قوامین شعبه مرزداران کد ۰1۵1۸

 

قابل پرداخت درIR2۶۰۵2۰۰۰۰۰1۵1۸۰1۰۰2۴119۰ با شماره شبایشعب کلیه بانکها

 

آخرین مهلت ارسال پاکات:

پایان وقتاداری روز دوشنبه مورخ99/12/1۸در محل دفتر مرکزی

سپردهشرکت در مزایده:

1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به صورت چک تضمین شدهبانکی یا یک فق ضمانتنامه بانکی قابل تمدید

شرکت دررد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

ارایه اصل فیش واریزی و معرفینامه جهت دریافت اسنادالزامی است.

هزینه کارشناسی، چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد