جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

پسـت بانـک ایـران در نظـر دارد تعـداد  1رقبه امـلاک تملیکی و مـازاد خود را بـا شـرایط ویـژه و از طریـق مزایـده عمومـی یـک مرحلـه ای در سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت www.setadiran.irبـه شـماره فراخـوان(2099001632000004 )بـه فـروش رسـاند. متقاضیـان جهـت شـرکت

در مزایـده مـی تواننـد بـه نشـانی  www.setadiran.irسـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت مراجعـه نماینـد. ضمنـا اطاعـات تکمیلـی در وب سـایت پسـت بانک ایـران به نشـانی  www.postbank.irمنـوی مناقصه و مزایده درج شـده اسـت.

آگهی مزایده عمومی

فروش املاک پست بانک ایران

(مدیریت شعب شرق استان تهران)


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3195 مزایده - پست بانک ایران - تخریب، فروش تجهیزات، ضایعات و حمل نخاله

3189 مزایده - پست بانک ایران - فروش املاک

3180 مناقصه - پست بانک ایران - خرید 3میلیون کارت خام مغناطیسی

3176 مناقصه - پست بانک ایران - خرید و ارسال دو میلیاردو چهارصد میلیون

3175 مزایده - پست بانک ایران - فروش املاک

3168 مزایده - پسـت بانـک ایـران - فروش تعـداد 8رقبه امـاک تملیکی و م

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد