جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی تجدیدمزایده عمومی(نوبت اول)

شهرداری بروجرد درنظردارد درراستای اجرای بندهای3و4مصوبات203و197جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بروجرد نسبت به فروش قطعاتی زمین در مناطق مختلف شهر وبا کاربری‌های مصوب از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.بدین منظورمتقاضیان می‌توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشارآگهی نوبت دوم جهت خرید اسناد مزایده و ارایه پیشنهاد به اداره امورقراردادهای شهرداری بروجرد مراجعه نمایند.بدیهی است شهرداری دررد وقبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات رسیده پس از مهلت مقرر ویا مبهم،مخدوش و فاقد سپرده شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.همچنین هزینه کلیه آگهی‌های منتشره به عهده برنده مزایده می‌باشد.سایر جزئیات واطلاعات در اسناد مزایده قید گردیده است.

 

 

                                                                                                       رحیم جافری

                                                                                                        شهردار بروجرد

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد