جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی فشرده(نوبت دوم)

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمایندگی از آب و فاضلاب استان تهران به استناد آیین نامه­های اجرایی قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی کیفی فشرده به شماره مناقصه (2099070002000128) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)را با اطلاعات مشروحه  ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید.

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی مکانیکال، الکتریکال و ابنیه چاه فلمن و ایستگاه‌های پمپاژ و مخازن بین‌راهی امین آباد به شرح اسناد پیوست.

مبلغ برآورد اولیه: 22.021.330.590 ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 1.101.066.529ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب استان تهران

محل اجراء: محدوده شرکت آب و فاضلاب استان تهران

مدت اجرای کار:9ماه

پیمانکاران واجد شرایط: مناقصه‌گران دارای حداقل رتبه 5 آب(به شرطی که دارای ظرفیت آماده به کار برای پروژه حاضر باشند) و دارای HSE در صورت کسب امتیاز کیفی می‌توانند شرکت نمایند.

تاریخ، مهلت، محل و مبلغ دریافت اسناد: از آگهی نوبت اول مورخ 12/12/99 تا مورخ 18/12/99 نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به نشانی (www.setadiran.ir)اقدام نمایند. مناقصه گران می‌توانند یک سری کامل از اسناد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت نمایند.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 15/01/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری گردند و حداکثر تا ساعت 14:30مورخ همان روز فیزیک پاکت (الف) را به نشانی: تهران، رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، پلاک 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل گردد.

محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات عمرانی به صورت نقدی و اسناد خزانه و سایر منابع تأمین مالی دولتی تأمین می‌گردد.

زمان ومحل گشایش پاکات: پاکات درساعت10:30مورخ 16/01/1400در کمیسیون مناقصات واقع در خیابان فاطمی، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ساختمان شیشه‌ای، طبقه همکف، ذیحسابی باز و نتیجه مناقصه اعلام می‌گردد.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی اصلاح و

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 20

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 30

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 7

3222 مزایده - شرکت اب و فاضلاب شرق استان تهران - فروش بخشی از اراضی م

3222 مزایده - شرکت اب و فاضلاب شرق استان تهران - فروش بخشی از اراضی ما

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد