جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی کیفی فشرده(نوبت دوم)

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به استناد آیین نامه­های اجرایی قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی کیفی فشرده از محل اعتبارات جاری به شماره مناقصه (2099070002000134) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)را با اطلاعات مشروحه  ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید.

موضوع مناقصه: برون سپاری خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه جمع‌آوری، ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب شهر پردیس

مبلغ برآورد اولیه: 19.026.404.132ریال(نوزده میلیارد و بیست و شش میلیون و چهارصد و چهار هزار و یکصد و سی و دو ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 660.792.124ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

محل اجراء: محدوده شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران، پردیس

مدت اجرای کار: 12ماه

پیمانکاران واجد شرایط: مناقصه‌گران دارای حداقل رتبه 4از شرکت مهندسی آب و فاضلاب، دارای گواهینامه HSE می‌توانند در مناقصه شرکت و مطابق فرم‌های پیوست مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت عدم کسب حداقل امتیاز کیفی مطابق فرم‌های ارزیابی(65) از گشایش پاکات بعدی جلوگیری به عمل می‌آید.

تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد: از آگهی نوبت اول مورخ 14/12/99 تا مورخ 23/12/99 نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به نشانی (www.setadiran.ir) اقدام نمایند.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 14/01/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری گردند و حداکثر تا ساعت 14:30 همان روز فیزیک پاکت (الف) (دقیقاً مشابه با اسناد بارگذاری شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نشانی: رودهن، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان پاسداران گردد.

زمان ومحل گشایش پاکات: پیشنهادهای واصله درساعت09:30 صبح مورخ 15/01/1400 در کمیسیون مناقصه واقع در سالن جلسات آبفای شرق به آدرس: رودهن، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان پاسداران، جنب زمین فوتبال، طبقه دوم، ساختمان آبفای شرق باز و قرائت می‌شود.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی اصلاح و

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 20

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 30

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 7

3222 مزایده - شرکت اب و فاضلاب شرق استان تهران - فروش بخشی از اراضی م

3222 مزایده - شرکت اب و فاضلاب شرق استان تهران - فروش بخشی از اراضی ما

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد