جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی کیفی فشرده(نوبت دوم)

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمایندگی از آب و فاضلاب استان تهران به استناد آیین نامه­های اجرایی قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی کیفی فشرده به شماره مناقصه (2099070002000135) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)را با اطلاعات مشروحه  ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید.

موضوع مناقصه: تهیه، حمل، نصب، تست و راه اندازی کلیه تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق ایستگاه‌های پمپاژ و چاه‌های طرح مجتمع مهاباد2

مبلغ برآورد اولیه: 37.524.267.238 ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 1.876.213.362ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب استان تهران

مدت اجرای کار:3ماه

پیمانکاران واجد شرایط: دارای حداقل رتبه 5 رشته نیرو، زیر رشته پست، انتقال و توزیع نیرو یا رشته صنعت، زیر رشته اتوماسیون صنعتی و یا رشته تأسیسات و تجهیزات باشند.

تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد: از آگهی نوبت اول مورخ 14/12/99 تا مورخ 23/12/99 نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به نشانی (www.setadiran.ir) اقدام نمایند.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 15/01/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری گردند و حداکثر تا ساعت 14:30 همان روز فیزیک پاکت (الف) را به نشانی: تهران، رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، پلاک 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل ورسید دریافت گردد.

محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات عمرانی طرح به صورت اوراق مشارکت، نقدی و اسناد با سر رسید 2 ساله با محاسبه و پرداخت همزمان حفظ قدرت خرید با نرخ سالیانه 15 درصد و سایر منابع مالی دولتی تأمین می‌گردد.

زمان ومحل گشایش پاکات: پاکات درساعت11:45 مورخ 16/01/1400 در خیابان فاطمی، نبش حجاب، طبقه همکف، ذیحسابی شرکت آب و فاضلاب استان تهران باز و قرائت می‌گردد.


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی اصلاح و

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 20

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 30

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 7

3222 مزایده - شرکت اب و فاضلاب شرق استان تهران - فروش بخشی از اراضی م

3222 مزایده - شرکت اب و فاضلاب شرق استان تهران - فروش بخشی از اراضی ما

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد