جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ای (نوبت دوم)

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمایندگی از آب و فاضلاب استان تهران به استناد آیین نامه­های اجرایی قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله­ای کالای مورد نیاز خود به شماره مناقصه (2000070002000002) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)را با اطلاعات مشروحه  ذیل خریداری نماید.

موضوع مناقصه: خرید سرج تانک به همراه کلیه متعلقات و تجهیزات مطابق مشخصات پیوست

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 425.000.000 ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب استان تهران

مدت اجرای کار:15 روز

پیمانکاران واجد شرایط: کلیه شرکت کنندگان باید تولید کننده و نمایندگی(با ارایه فرم نمایندگی)کالای موضوع مناقصه باشند.

تاریخ، مهلت، محل و مبلغ دریافت اسناد: از آگهی نوبت اول مورخ 17/01/1400 تا مورخ 23/01/1400 نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به نشانی (www.setadiran.ir) اقدام نمایند.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت 09:30 صبح مورخ 04/02/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری گردند و حداکثر تا ساعت 09:30 صبح همان روز فیزیک پاکت (الف) را به نشانی: تهران، رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، پلاک 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل و رسید دریافت گردد.

محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات طرح آبرسانی به روستاها و مجتمع‌های روستایی استان تهران از محل اعتبارات عمرانی به صورت نقدی ، اسناد خزانه و اسناد با سر رسید دوساله با محاسبه و پرداخت همزمان حفظ قدرت خرید با نرخ سالیانه 15درصد و سایر منابع مالی دولتی تأمین می‌گردد.

زمان ومحل گشایش پاکات: پاکات درساعت10:45مورخ 04/02/1400در ذیحسابی شرکت آب و فاضلاب استان تهران به نشانی:تهران، خیابان فاطمی، نبش خيابان حجاب، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، طبقه همکف، دفتر ذیحسابی باز و قرائت خواهد شد.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی اصلاح و

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 20

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 30

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 7

3222 مزایده - شرکت اب و فاضلاب شرق استان تهران - فروش بخشی از اراضی م

3222 مزایده - شرکت اب و فاضلاب شرق استان تهران - فروش بخشی از اراضی ما

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد