آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي

نوبت اول

   شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در نظر دارد نسبت به تامين انواع پايه‌هاي بتني مسلح چهارگوش(H شکل) از طريق مناقصه عمومي دو مرحله‌اي به شرح ذيل و از طريق تامين‌کنندگان واجد صلاحیت اقدام نماید.

رديف

شماره مناقصه

عنوان مناقصه

منطقه عملياتي

تعداد

(اصله)

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرايند ارجاع کار (ريال)

زمان و محل تحویل پاکت‌هاي مناقصه

زمان و محل بازگشايي پاکات الف و ب مناقصه

1

82-96

خرید انواع پايه بتني چهار گوش مسلح

 

امور نواحي کرمان و چترود

724

283،800،000

ساعت 9 صبح 9/8/1396

در محل دبيرخانه شرکت

ساعت  12:30 9/8/1396

سالن کنفرانس شرکت

2

83-96

رفسنجان،نوق و کشکوئيه

625

257،100،000

3

84-96

زرند،راور و کوهبنان

595

247،300،000

4

85-96

کرمان

589

236،600،000

5

86-96

انار و شهربابک

467

221،000،000

1-شرکت کننده در مناقصه بایستی تولیدکننده مجاز و داراي تائيديه از شرکتهاي توزيع نيروي برق بوده و محصولات خودرا براساس آخرين دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي فني و ارزيابي و آزمونهاي پايه‌هاي بتني مسلح چهار گوش شرکت توانير توليد نمايد.

2- زمان واريز وجه بابت خريد اسناد مناقصه : از تاریخ  شنبه 22/07/1396 لغايت چهارشنبه 26/07/1396

3- محل فروش اسناد: كرمان- خيابان خواجوي کرماني - خيابان توانير - شركت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان- ساختمان شماره 3 - امور تداركات و قراردادها ، تلفن -03432520003

4- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد : به ازاي هر يک جلد شماره مناقصه فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال واريز به حساب سپهر شماره 0101716990004 بانك صادرات شعبه صنعتي كرمان ،كد شعبه 3280.

5- آدرس محل تحويل پيشنهادات : كرمان، خيابان خواجوي کرماني، خيابان توانير، دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان.

6- شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد .

        7- پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد در ضمن درج شماره مناقصه و ساير مندرجات روي پاكات الزامي است و حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی‌نامه بلامانع مي‌باشد.                         

8-  مناقصات به صورت عمومي دومرحله‌اي مي‌باشند و ساير اطلاعات و جزئيات و شرايط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

                                                         سايت اينترنتي اين شركت به آدرس : www.nked.co.ir  مي‌باشد

                                         شبكه اطلاع رساني معاملات توانيربه نشاني www.tavanir.org.ir مي‌باشد

                                         پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR مي‌باشد

 

 

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد