آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره 74/96

نوبت دوم

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد « سرویس، نگهداری، تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی  و الکتریکی)» خود را به صورت مناقصه

عمومي به اشخاص حقوقی از طریق سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه‌ی مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه‌ی پیشنهاد

مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) به آدرس :www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است

مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق

سازند .تلفن ستاد ایران 02141934داخلی 4 می‌باشد.

1-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاري مناقصه: استان البرز –کرج-  حصارک – سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی . اتاق جلسات 

معاونت برنامه ريزي و پشتيباني .

2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

3-موضوع مناقصه:  « سرویس، نگهداری ، تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی

4-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ  250.000.000 ریال مي‌باشد.

5- تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه : روز مورخ   19/07/1396 روز  چهارشنبه ساعت  13:00 می‌باشد.

6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مورخ 25/07/96   روز سه‌شنبه ساعت 19:00می‌ باشد.

7-  مهلت زمانی ارائه ی پیشنهاد : مورخ 05/08/ 1396  روز جمعه ساعت 19:00 می‌باشد.

8-زمان بازگشایی پاکات در مرحله‌ی اول مناقصه : مورخ  06/08/1396  روز شنبه ساعت  09:00می‌باشد.

9-زمان بازگشایی پاکات در مرحله‌ی دوم مناقصه : مورخ  09/08/1396  روز سه‌شنبه ساعت  09:00می‌باشد.

توجه: متقاضيان مي‌بایست علاوه بر بارگذاری اسناد و پاکات الف(ضمانت‌نامه)ب(رزومه و...) ج (قیمت پیشنهادی) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اصل مدارک 

سه پاکت مذکور را به صورت دربسته و مهر شده یک روز قبل از بازگشایی پاکات مذكور در ساعت اداری به امور قراردادها و دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه

تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي  واقع در کرج  حصارک بلوار شهيد بهشتی تحویل نمایند.

10- حضور نمايندگان شركت‌ها با معرفي‌نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد.

11-ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي‌باشد .


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد